Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst


nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend, inspirerend, hoopgevend, daadkrachtig.

We are the world, we are the children
we are the ones who makes a brighter day 
so let’s start giving...

kinderen

Nieuwsbrief 30 september 2016


In deze nieuwsbrief:

  • Emotionele intelligentie
  • Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst
  • Deelgenootschap, het echte ontmoeten
  • Lichtpuntjes
  • Een kleuter is geen schoolkind
  • Ik snap dat er regels zijn, maar snappen de regels dat ik er ben?
  • Inspiratie voor het onderwijs - De Bildungkalender 2017
  • de Synergieschool

Recente reacties in het Christoffel Appèl

* Krijgen alle kinderen wel voldoende aandacht?

* Catharina Brons vraagt waar ze een goede school kan vinden voor een 16 jarige. 
   Het lijkt me een serieuze noodkreet, dus meld je Catharina, wellicht kunnen we je verder helpen.


Emotionele intelligentie 

emotionele intelligentie

Steeds meer komt tot uiting, zowel door ervaringen in de praktijk als in weten- schappelijke onderzoeken, dat een hoog IQ geen garantie is voor succes en geluk. Werkelijke intelligentie heeft weinig te maken met kennis en goede rapportcijfers… veel meer met zelfkennis, invoelingsvermogen en vruchtbaar samenwerken.

Emotionele vaardigheden zijn van doorslaggevend belang voor succes in leren, werk en relaties en ons lichamelijk welbevinden.

Om kinderen thuis en op school  te begeleiden in zowel hun emotionele, intellectuele, fysieke en last but not least hun spirituele ontwikkeling, is het van belang dat ouders en leerkrachten,en ook zorgverleners de tijd nemen om zelf te leren omgaan met emoties, ratio, lichaam en ziel en deze in balans te brengen.  En al doende een kanteling teweeg brengen in educatie en zorgverlening.

Een gezonde basis van vrijheid en respect creëren, het bewustwordingsproces waar jij en ik , wij met zijn allen, met hart en ziel een steentje aan bij dragen en zichtbaar maken.


Campagne Onze kinderen zijn de Toekomst

Wil ik voor het hoogste goed gaan, heb ik me af te stemmen op mijn gevoelens, alvorens ik mijn verstand inzet. Immers door trouw te blijven aan mijzelf, zorg ik uiteindelijk ook het beste voor de ander.

In dit  jaar 2016 heb ik minder nieuwsbrieven uitgebracht en minder actie ondernomen dan de zeven jaren daarvoor. Gedeeltelijk heeft dit te maken met de websiteondersteuning die te wensen overliet en teamleden die begrijpelijkerwijze momenteel andere prioriteiten hebben. Anderzijds spelen de onrust in de wereld en de grote veranderingen in het onderwijs en de zorg, die mij in de afgelopen periode het gevoel gaven juist de rust en het geduld erin te houden. Hetgeen ook een rol speelt, is mijn persoonlijke  proces... Een nieuwe levensfase met kleinkinderen waarin ik toe ben aan een herindeling van mijn activiteiten. Door bij dit alles bewust  stil te staan, heb ik mijn prioriteiten weer helder en kan ik tot uitvoering hiervan overgaan.

Websitebeheer

Allereerst heb ik stilgestaan bij wie onze website vrijwillig mee zou kunnen besturen. De eerste persoon die in mijn gedachten kwam, was Arnold van Walen. Met hem heb ik in het verleden vaker contact gehad over diverse onderwerpen binnen de Campagne OKZDT. Arnold van Walen, een gepassioneerde ICT-er met de nodige kennis en ervaring die sinds kort met pensioen is, zei tot mijn grote blijdschap meteen JA.

Vanaf heden zullen Nicky Spanjaards en Arnold van Walen gezamenlijk het beheer van onze website voor hun rekening nemen. Laura van Nieuwenhuizen blijft, ondanks haar drukke leven, als zij kan op cruciale momenten meedenken.

Leermodel

Na jarenlang, naast alle werkzaamheden en ontmoetingen rondom OKZDT, intensief bezig geweest te zijn met een mondiaal leermodel, laat ik los. Het leermodel gaat er voorlopig niet komen. Het wereldse leermodel is intensief en omvangrijk om  uit te werken. Hiervoor is een bevlogen team met een diversiteit aan talenten die bekend zijn met de materie nodig,  tijd, vrijwilligheid en geld. De mensen, die met alle goede intentie vrijwillig meehielpen, kregen in persoonlijke sfeer uitdagingen op hun pad die voorgingen. Het is zoals het is. Ik kan wachten…er is een basis gemaakt, het gedachtegoed leeft en heeft al een voetdruk in de aarde gezet. De tekeningen van Pauline Meijer worden zorgvuldig bewaard tot de tijd rijp is. Zij heeft begrip hiervoor. Pauline is een schat van een mens en zo nu en dan helpen we elkaar en zoeken we elkaar op.

Boek

Jan Scheepers, theoloog en voormalig direkteur van ABL onderwijsadvies, die ook af en toe te hulp schiet o.a. als er iets met mijn computer is, kwam op een moment bij mij langs en dropte dat ik mijn boek “De Verbinding met God” ( lees Universele Energie) wellicht moest herschrijven…en dat neem ik serieus in overweging...het is immers ook een weg om het principe  van het leermodel te introduceren.

Nieuwsbrieven

Vanaf nu ga ik het aantal nieuwsbrieven per jaar verminderen en dat hoeft niet ten koste van de kwaliteit te gaan. Integendeel, door mijn balans te houden en rekening te houden met de balans van mee denkende en meewerkende teamleden en fundamentleggers bewaak ik de kwaliteit. 

Verbindingen

De stroom is weer lekker op gang. Bestaande verbindingen worden gekoesterd  en nieuwe verbindingen komen tot stand. Ik ben o.a. benaderd door samenwerkende ouderinitiatieven, die vooral de ouderbetrokkenheid gezamenlijk  willen bevorderen  bij gemeenten t.a.v. passend onderwijs en zorg en bezig zijn om te inventariseren waar het wel en waar het niet werkt om er  samen inhoudelijk vorm aan  te geven. Noodzakelijk als je beseft dat nog teveel kinderen buiten de boot vallen in het onderwijs en ouders vanuit hun expertise niet voldoende gehoord worden. 

Binnenkort heb ik een onderhoud met onze beschermvrouwe Marianne Smitmans, wethouder van Roermond en wil het onderwerp ouderbetrokkenheid ook met haar bespreken. 

Kernteam

Overigens wordt mij wel eens  gevraagd wie in ons  KERNTEAM zitten. Het zijn een aanzienlijk aantal mensen met verschillende disciplines, die altijd benoemd worden in projecten, acties en in onze nieuwsbrieven. Echter is het niet zo gemakkelijk op de website  te duiden als in ander organisaties. Om de eenvoudige rede dat ik niet als vanzelfsprekend uitga van een vast structurenpatroon in samenwerken, maar uitga van wat in het moment klopt en zinnig is en welke talenten daarvoor nodig zijn.  

Zelfs hele trouwe teamleden en fundamentleggers haken weleens voor een korte of langere periode af en altijd is er dat wederzijdse vertrouwen en begrip voor  de keuzes die gemaakt worden. Er zijn ook mensen die hele belangrijke bijdragen geleverd hebben in korte momenten. En die zijn niet minder waardevol.  De stroom durven volgen en kwaliteit staat voorop. Er is zowel sprake van spontaniteit als discipline.

Drijfveer

Het raakt mij, initiator en eindreactie/verantwoordelijke, elke keer weer aangenaam als mensen zich met zoveel passie, kennis, tijd en trouw zinvol  inzetten en vruchtbaar samenwerken voor de kinderen van Nu en een gezonde  toekomst. 

Mijn ervaringen in samenwerking en opgedane kennis sterken mij. Ik kan het voor mijzelf en de wereld niet verantwoorden om mijn innerlijke drive, mijn geestdrift,  te onderdrukken ... het voelt tegennatuurlijk. Ik kan gewoon niet anders dan me blijven inzetten voor het welzijn, een gezonde basis in educatie en zorg voor elk kind.


Deelgenootschap is meer dan een ontmoeting

deelgenootschap Emiel van Doorn

Zowel Emiel van Doorn als Ludo Peters zijn een van de fundamentleggers binnen OKZDT. Zij lieten mij kennismaken met het mediërend leren ( zie inbreng in het boek "Een bundeling van positieve kracht rondom het Kind").

Onlangs posten zij de volgende mooie inbreng over deelgenootschap:

Te veel wordt verwacht dat je het moet kunnen/beheersen om een ander iets uit te leggen, maar is het niet veel belangrijker om al uitleggend je eigen denkproces prijs te geven en dat je juist daarvan beiden van leert? Emiel van Doorn, Trainer, mediator, coach, Ontwikkelaar Mediërend leren en IVP-trainer StiBCO

Volgens mij zijn daar de meeste goede relaties opgebouwd. Hardop denken, volgen, gevolgd worden in je denkproces. Een constante wisseling. Het proces voorop.
Ludo Peters, adjunct directeur Bisschoppelijk College Broekhin Reuver


Lichtpuntjes - een gezond gewicht in de weegschaal

weegschaal keien

 

De verdeeldheid in de wereld, met als gevolg veel onrust en geweld, is om verdrietig van te worden. Polarisatie in landen nemen zichtbaar toe door streng beleid, met als gevolg dat tegenstellingen verscherpt worden, en wederzijds wantrouwen groeit. Op de werkvloer in bedrijven, onderwijs en zorg e.a. instellingen voelen nog teveel mensen dat zij niet in kwaliteitswaarde worden geschat  en onrechtvaardig/ onmenselijk behandeld worden. 

Het kan zoveel anders en dat zie ik tot mijn grote vreugde al meer gebeuren. Er zijn mensen die echt wel anders willen maar zo klem gezet worden, dat ze hun situatie niet zomaar kunnen veranderen en zeker niet op korte termijn. Zij hebben wel de manier hoe ze ermee omgaan veranderd en maken waar zij kunnen bewuste keuzes. Dit verdient alle respect. Het zijn de vaak minder zichtbare lichtpuntjes die gewis een gezond gewicht in de weegschaal leggen.

De zwaarte in de wereld wordt, via de media en ook via burgers zelf,  steeds duidelijker in beeld gebracht. En tegelijkertijd ook de lichtpuntjes. Er is sprake van meer transparantie. Er is duidelijk een kanteling gaande.  Ik vraag me af hoe de balans van de weegschaal wereldwijd er werkelijk voorstaat?

De schade die mensen oplopen door onbegrip, (oorlogs)geweld, misbruik, pesten, onderdrukking en intimidatie is immens. En gaat, als mensen hun denkpatronen niet in positieve zin veranderen, over van generatie op generatie. Met alle gevolgen van dien. Het heeft tijd nodig eer de pijn en verdriet in generaties geheeld wordt. Als voorbeeld neem ik de tweede wereldoorlog. Nederland is 70 jaar geleden bevrijd en nu nog zijn er volwassenen en (klein)kinderen die nog ballast van de  oorlog met zich meedragen. Vaak woedt er ook oorlog in hun  eigen belevingswereld door nare ervaringen die niet verwerkt zijn.  Er is sprake van onbalans,  en dat uit zich op allerlei nare manieren van doen en laten. Leren omgaan met gevoelens, oftewel emotionele intelligentie is de sleutel naar geluk.

Mooi is het om te beseffen dat er steeds meer mensen tot heling komen. Hun universele krachten weten te benutten, volkomen zichzelf  zijn. Het zijn de lichtpuntjes op aarde, die de kinderen van Nu  heel hard nodig hebben om een gezonde toekomst op te bouwen.

lichtpuntjes

Blij zijn met het kind in jezelf...daar zit je motivatie...volkomen jezelf zijn is veilig!

Jezelf ZIJN, staat van ZIJN wordt ook wel benoemd als "Nieuwetijdskinderen". Ik hoor mensen zo vaak zeggen: 'de nieuwe tijd gaat komen" en ze wachten erop. Dan zeg ik, ik leef nu in de nieuwe tijd... nieuwe tijd is van alle tijden, je hoeft er niet op te wachten...je hoeft er alleen maar te ZIJN en JE HART TE LATEN SPREKEN.

Mensen van jong tot oud die bewust ZIJN en liefdevolle energie blijven ontvangen en uitzenden, zijn wereldburgers. Zij kijken heel anders tegen geld, geloven en educatie aan dan hen in eerste instantie geleerd is. Zij kiezen voor het hoogste goed en handelen uit liefde, wijsheid en mededogen.

Het universeel bewustzijn groeit en

daarmee kunnen we onbalans op alle gebieden herstellen.

Educatie is de basis, het meest krachtige wapen om de innerlijke wereld

en daarmee de wereld in positieve zin te veranderen.


Een kleuter is geen schoolkind 

Kijk eens wat ik kan

Wij steunen de inbreng  en actie van de De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) aan het Ministerie van OCW. Een groeiend aantal ouders en leerkrachten geven steeds kernachtiger aan dat de hang naar toetsen en prestatiegericht leren in de kleuterklassen een van de redenen is dat er steeds meer probleemkinderen zijn. De druk in het kleuteronderwijs is de laatste 15 jaar enorm verhoogd.  Kinderen moeten op te jonge leeftijd al te schools leren en te veel kunnen. En dat kan tot stress en gedragsproblematiek bij kinderen leiden. Sommige kleuterjuffen zijn het zo oneens zijn met deze gang van zaken, dat ze afscheid nemen van hun beroep. 

Het verzet tegen leerdwang neemt toe, een kleuter is geen schoolkind. lees meer


Ik snap dat er regels zijn, maar snappen de regels dat ik er ben?

Werken in het onderwijs is, naast ouderschap,  een van de meest uitdagende taken ter wereld. Zelf nadenkendheid en elkaar begrijpen is een groot goed als je de ontwikkeling van een leerling positief wilt stimuleren. Leren van elkaar is waar het leven om gaat. En wat regels betreft: domweg regels dienen, staat een zelfdenkend vermogen in de weg en belemmert je in je innerlijke kracht.

Onlangs las ik de blog van Frans Droog over hoe de pedagoog in hem ontwaakte…ooit gaf hij Lisa les. Toen Frans Droog begon als leraar deed hij alles volgens het boekje. Tot Lisa…Vaak afwezig, letterlijk.
Een  inspirerend krachtig  voorbeeld van hoe het ook anders kan en laat zien dat het werkt.  Tegelijkertijd maakt de ervaring met Lisa  ook duidelijk waarom een kanteling van leerplicht naar leerrecht wenselijk is.

Lees hier zijn  blog:  Ooit gaf ik Lisa les: ‘Ik snap dat er regels zijn, maar snappen de regels dat ik er ben?’


Inspiratie voor het onderwijs - De Bildungkalender 2017

Wij attenderen je graag op een prachtig cadeau: de Bildung scheurkalender 2017. Het is een uniek geschenk voor iedereen die bij onderwijs en training betrokken is. Het is pure inspiratie om eenmaal daags in te nemen. De Bildungkalender 2017 met 365 bijdragen! De uitgave bevat 365 bijdragen van 365 onderwijscollega’s uit SO, PO, VO, MBO, HBO, WO en van collega’s die werken voor het onderwijs. Ieder van de 365 collega’s heeft een inspirerende uitspraak ingebracht en deze uitspraak toegelicht in zo’n 200 woorden. Het geheel biedt dagelijkse inspiratie en een schitterende inkijk in wat de collega’s boeit, motiveert en inspireert. De liefde voor onderwijs spat er vanaf.


synergieschool

Centrum voor leven en leren.
Een mooi voorbeeld van hoe wij onderwijs willen zien. De Synergie school in Roermond is met ingang van het nieuwe schooljaar 2016 na een lange tijd van voorbereiding van start gegaan in een prachtig gerenoveerd gebouw waarin oud en nieuw in elkaar overvloeien.

Lees meer

 


  Waarheid

Education b91e07d50a6bdf4087cf00ccee1eceb7

 

In liefde en dankbaarheid!

Burgerinitiatief
Christoffel Appèl

 

Beschermer van het kind en de reiziger

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs
en zorg van deze Tijd.

Welzijn en geluk centraal!

Uw stem telt mee!   >>Teken hier! <<

Hartelijk dank!
Stuur deze oproep door naar mogelijk
andere geïnteresseerden. Hoe meer hand-
tekeningen dit initiatief krijgt, hoe meer
aandacht van ouders, onderwijs, zorg,
de media en besluitvormers

 

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen op scholen, bij instellingen en rondetafelgesprekken bij Ingrid.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,  beschreven in deze 3 boeken. Los verkrijgbaar, ook in 3-combiset € 33,00


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God over neutrale energie onze kernkracht

Kinderen met een boodschap

Leven met Hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Inzichtkaarten,
het boek over Magnesium en meer..

Info en bestel in
onze webwinkel: www.babyfuture.nl
verzending gratis

 


© Ingrid Rouleaux | Aanmelden | Afmelden

Klik hier om de nieuwsbrief in je browser te lezen!