Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

 

nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend,inspirerend, ideeën, hoopgevend.
Stuur deze brief door naar een vriend.

Nieuwsbrief 25 juni 2013

In deze nieuwsbrief:

  • Onderwerp: Onze zorgen over de aankomende Transitie
    Jeugdzorg naar gemeenten, onze aandachtspunten en mogelijke oplossingen, waaronder de link die wij leggen naar passend onderwijs voor elk kind.
  • Gedicht: Je hoeft niet altijd... 

De tijd waarin wij leven, de signalen die kinderen ons geven en ook de snelheid waarmee kinderen aan informatie kunnen komen, vragen om verandering van systemen en denkwijzen. Het welzijn centraal om kinderen ( weer) in hun kracht te laten staan.

transitie jeugdzorg

We zijn in actie gekomen nadat we een bijzonder aangrijpend verhaal binnen kregen, met als doel de belangen  van vele ouders in kinderen te vertegenwoordigen .

Help ons mee dit bericht te verspreiden naar mogelijk andere geïnteresseerden en belanghebbende organisaties , onze dank hiervoor!

Op 22 juni j.l. hebben we onderstaande brief verzonden naar de Ministeries van OCW -  WVS -Sociale Zaken – Justitie - de Tweede Kamerleden,  de Vereniging voor Nederlandse gemeenten, deNederlandse Vereniging voor Psychiatrie, GGZ Nederland, de Kinderombudsman, OOGO-overleg, Nederlands Instituut voor Jeugdzorg, het Curium-LUMC.

Van het Curium-LUMC ontvingen wij  direct een reactie terug:

"Een aangrijpend verhaal en een sterk betoog. Dank hiervoor." Ik Cc: dit aan Angelique bergsma, die de lobby transitie ouders mede vormgeeft. zie ook transitiejeugdzorgouders.nl

Met vriendelijke groet, Prof. Dr. Robert Vermeiren,
Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie / Directeur patientenzorg Curium-LUMC
Hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie VUMC

De Brief - Onderwerp: Transitie Jeugdzorg:

Geachte heer/ mevrouw,

Middels deze brief willen wij onze ernstige zorgen uitspreken over de aankomende transitie van de jeugdzorg en in het bijzonder de specialistische jeugdggz/-psychiatrie naar gemeenten. Tevens dragen we ook aandachtspunten en mogelijke oplossingen aan.

Niet alleen ouders, kinderen en hulpverleners, maar ook Gemeenten en andere beleidsmakers worstelen nog met een flink aantal vraagstukken.

Hoe dragen we met zijn allen de verantwoordelijkheid om deze specialistische en medische zorg goed en betaalbaar te houden? En ook hoe kunnen we psychische noodvoorkomen dan wel zorgen, dat het lijden van kinderen en hun ouders/verzorgers serieus genomen wordt en behandeling wordt gegarandeerd? En dat zo mogelijk juist de specialistische jeugdpsychiatrie buiten de transitie wordt gehouden. Hoe kunnen we samen bewaken dat een kwetsbare groep kinderen veilig door deze transitie geloodst wordt?

Wij hebben al de betreffende petitie http://www.petitiejeugdggz.nl/ ondertekend.

Wij delen de punten van aandacht op Ouders Online die door een aantal organisaties is samengesteld. Wij hopen dat u de betreffende aanbevelingen ter harte zal nemen.

Zie: http://www.ouders.nl/mdiv2013-jeugdzorg-oproep.htm

Maar helaas blijft daarbij nog teveel het verhaal van de ouders/kinderen onderbelicht. Wij willen u derhalve het volgende onder de aandacht brengen.

Een moeder met een kind onder behandeling in de specialistische jeugdpsychiatrie, die anoniem wil blijven, schreef ons het volgende: "Hoe moeilijk is het om ouders en kinderen met problematiek zoals de onze te vinden. Wij kunnen vaak vanuit privacy overwegingen niet naar buiten treden met onze verhalen en ervaringen. En daarom blijven we soms maar stil."

Met toestemming nemen we haar ervaring in de bijlage als voorbeeld om de belangen van vele ouders en kinderen, die met jeugdzorg en specialistische jeugdpsychiatrie te maken hebben, te vertegenwoordigen.

Dit heeft als doel aandachtspunten aan te reiken aan de Tweede Kamerleden en aan de desbetreffende Ministeries, de V.N.G., de Kinderombudsman, jeugdwelzijnsorganisaties en andere belanghebbenden, om mee te kunnen nemen in het debat, beleid en besluitvormingen, om met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

Wij verzoeken u voor u verder gaat met deze brief, nu eerst de bijlage, het verhaal van de moeder, te lezen.

Als u het verhaal gelezen hebt, wilt u ( beleidsmakers- en medewerkers, professionals, ouders) even de tijd nemen om uzelf antwoord te geven op onderstaande open vragen?

1. Bent u zich ervan bewust, als u een dochter heeft of zou hebben, dat dit noodlot ook u beleidsmedewerker, professional, zou kunnen treffen? Kunt u zich enigszins in het verhaal van de moeder verplaatsen?

2. Wat vindt u van haar verhaal?

3. Hoe staat u tegenover over de lange wachttijden?

4. Hoe staat u tegenover het feit dat haar dochter niet meer naar school kon?

5. Wat vindt u van de bedenkingen van deze ouders over de conclusies van de geboden zorg?

6. Vindt u dat hun dochter vier jaar na dato beter geworden is van de zorg die zij ontving?

7. Vind u dat deze moeder zich terecht zorgen maakt over de transitie van jeugdzorg, met name de specialistische jeugdpsychiatrie naar gemeenten?

Wij zien zeker voordelen in het decentraliseren van jeugdzorg naar gemeenten en in de nabijheid van mensen. Met name als het gaat om preventie, het voorkomen van psychische nood, als het gaat om participatie binnen gezin, onderwijs en zorg, kan decentralisatie een goede stap in de richting zijn.

Dit geldt echter niet voor de specialistische jeugdpsychiatrie. Het gaat hier om medische zorg, die ongeacht waar mensen vandaan komen, moet zijn gegarandeerd. Deze zorg hoort niet vanuit de gemeente te worden bepaald, maar door ouders, kinderen en verzorgers i.s.m. professionals.

De specialistische jeugdpsychiatrie is medische zorg, die voor elk kind - ongeacht de gemeente- toegankelijk moet zijn. Dit is ook geregeld in Internationale Verdragen waarin de rechten van het kind gewaarborgd zijn, zeker voor wat betreft de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

Het valt ons o.a. op dat als we via internet informatie inwinnen over de transitie, of een platform zoeken waar men elkaar kan ontmoeten om kennis te delen, antwoorden te vinden op vragen, sites voornamelijk gericht zijn op beleidsmedewerkers en professionals.

In het kader van het speerpunt "De Kracht van de burger" die de overheid binnen deze transitie naar voren brengt, vinden wij het een groot gemis dat er geen platform voor informatiewisseling voor ouders en kinderen is bijvoorbeeld binnen het Nederlands Jeugd Instituut. Ook in het kader van het speerpunt "Preventie" is het voor ons onbegrijpelijk dat de stem van ouders en
kinderen op die plek nauwelijks wordt gehoord.

Wat gaat er goed in de jeugdzorg en wat gaat er mis? Transparantie geeft wederzijdse inzichten. Hoe kijken kinderen en ouders aan tegen jeugdzorg, wat hebben zij in te brengen waar ook van geleerd kan worden? Zij verkeren als ontvangers van deze zorg in een kwetsbare positie. Er is, naast alles wat naar behoren loopt, nog teveel sprake van eenrichtingsverkeer en van afhankelijk houden.

Om deze twee speerpunten om te zetten in daadkracht, vinden wij het noodzakelijk om veranderingen in gang te zetten.

Mogelijke oplossingen:

1. In het kader van de twee bovengenoemde speerpunten is het noodzakelijk dat er, voor zover mogelijk, voorwaarden gecreëerd worden op de werkvloer om een gelijkwaardige dialoog met elkaar aan te gaan (partnerschap ouder –kind –school -hulpverlener). Zet je de cliënt niet centraal, dan zonder je hem af.

2. Ook door mogelijkheden te creëren, bijvoorbeeld via het platform NJI om elkaar ( ouder -kind- school- hulpverlener) open en eerlijk tegemoet te treden , ontstaat ruimte om informatie uit te wisselen en probleemoplossend te kunnen werken.

3. In de rapportage over de voortgang van de behandeling worden de bevindingen van beide kanten (ouder/kind – hulpverlening) vermeld en de stappen die gemaakt zijn. Samen stel je, voor zover mogelijk, een behandelingsplan op. Bij geschillen, kan een onafhankelijke mediator adequaat uitkomst bieden.

4. Het meest preventief en in de meeste situaties ook noodzakelijk om veel of verdere psychische problemen te voorkomen is o.i. passend onderwijs voor elk kind van zwak tot en met hoogbegaafd, wel of niet gehandicapt.

Een totaalconcept waarin school, ouders en kinderen zo mogelijk in hun eigen omgeving participeren en een gelijkwaardige dialoog met elkaar aangaan. Indien nodig met hulp van jeugdzorg of andere passende zorg. In het kader van passend onderwijs en passende zorg, moet het in tweede instantie mogelijk blijven om buiten je eigen omgeving ondersteuning, expertise, te vinden.

Onderwijs met oog en oor voor ontwikkelingsfasen, behoeften in bepaalde situaties, verschil in manieren van informatieverwerking, mogelijkheden en het talent van elk kind. Onderwijs met zorg en aandacht voor het welbevinden en sociaal functioneren van ieder individu. Er wordt momenteel teveel accent gelegd op de groepsnorm en prestatiegericht leren. Dit, terwijl kinderen, ouders en leerkrachten indrukwekkend veel behoefte hebben aan tijd en ruimte voor creativiteit en zinvolle persoonlijke ontwikkeling. Nu beide ouders van de meeste kinderen een baan hebben, en er steeds meer alleenstaande ouders zijn die moeten werken, is verandering van het schoolsysteem nog belangrijker geworden om de sociale omgang met elkaar te versterken. Samen werken om met plezier te leren, uitdagend onderwijs...om het hele potentieel van elk individu aan te boren, eigen kracht, om een gezonde arbeidsethos op te bouwen, een gezonde toekomst voor onze kinderen. De tijd waarin wij leven, de signalen die kinderen ons geven en ook de snelheid waarmee kinderen aan informatie kunnen komen, vragen om verandering van systemen en denkwijzen.

Ondergetekenden hebben allen kennis en ervaring opgedaan met jeugdzorg, jeugdpsychiatrie, verschillende vormen van onderwijs en andere instanties door leerproblematiek veroorzaakt door vroeggeboorte, PDD-NOS, hoogbegaafdheid, traumatische ervaringen, invaliditeit, sexueel misbruik, poging tot zelfdoding.

Wij hebben inmiddels eigen kracht opgebouwd, en nemen naast ons familieleven actief deel om ouders en instanties tot steun te zijn, om kinderen ( weer) in hun eigen kracht te laten staan. We zijn gaarne bereid het gesprek met elkaar aan te gaan.

Met vriendelijke groeten,

Ingrid Rouleaux, moeder, auteur, initiator Campagne OnzeKinderen zijn de Toekomst en het Burgerinitiatief Christoffel Appèl. Sinds 2006 ervaringsdeskundige in Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans. Zij zet zich vanuit neutraal en duurzaam oogpunt in voor positief opvoeden, passend onderwijs en zorg naar behoefte voor elk kind. Het welzijn centraal, om kinderen (weer) in hun kracht te laten staan.

i.s.m. Bram Dobbelaar, vader van een gehandicapt kind, die bij het OOGO overleg ( Op Overeenstemming Gericht Overleg) betrokken is, waar gemeenten transitie van de jeugdzorg en passend onderwijs proberen te verbinden.

i.s.m. Levi van Dijk, Een student die zich graag inzet voor perspectief voor mensen met een beperking in de maatschappij en passend onderwijs voor ieder kind. Daarnaast voor een betere, duurzame wereld.

i.s.m. De moeder van het verhaal in de bijlage over sexueel misbruik van haar kind en de behandeling in de specialistische jeugdpsychiatrie.

 * In de Campagne Onze kinderen zijn de Toekomst en het bijbehorende Burgerinitiatief Christoffel Appèl  staat de volgende vraag centraal: "Hoe kunnen wij, als volwassenen, beter inspelen op de behoeften van het kind?" Inmiddels is ook in de wetenschap helder dat hoe beter wij hierin worden, hoe groter de emotionele veiligheid voor het kind.

Om te laten zien dat er al veel positiefs gebeurt binnen gezin, onderwijs en zorg om het welzijn van het kind centraal te stellen, om kennis en ervaring te delen, hebben we in 2009 dit landelijk netwerk opgezet waar inmiddels duizenden ouders, leerkrachten, zorgverleners, artsen, IB-ers enz. deelgenoot van zijn. Ook om aan te tonen dat de vraag naar verandering in het onderwijs en de zorg groot is en om met de overheid en andere beleidsmakers in gesprek te kunnen blijven.

*U kunt verbinden door deelgenoot te worden, uw stem/intentie/daadkracht mee te laten tellen.

* U kunt zich indien u wenst tegelijkertijd opgeven voor onze nieuwsbrief
* U kan lid/sympathisant worden  – kennis en ervaring delen  in onze Linkedingroup
* U kunt een gesprek of interactieve lezing bij ons aanvragen.


_____________________________________________________________________________

Note:  Omdat Laura nog met vakantie is, en mij dus niet kon helpen, moest ik creatief omgaan met de mogelijkheden die ik heb.  Ik heb  ervoor gekozen om deze brief in zijn geheel in onze nieuwsbrief te plaatsen en de bijlage "het verhaal van de moeder" onder nieuws.

____________________________________________________________________________

Wens: Misschien ben jij ook al met vakantie geweest,  of heb je jouw vakantie nog in het vooruitzicht, of blijf je liever  thuis om daar te genieten – te klussen of anderen tot steun te zijn, of omdat je simpelweg de financiën niet hebt om weg te gaan. 
In alle gevallen wensen wij je een mooie zomer!
_____________________________________________________________________________

 vlinder - Koninginnepage

Je hoeft niet altijd de sterkste te zijn

je hoeft niet altijd de beste te zijn

jezelf zijn is beter

je hoeft je niet te schamen

jezelf zijn is het mooiste

je hoeft niet meteen een vlinder te zijn

geef het een beetje tijd

om te ontdekken wie je werkelijk bent

wie je wilt zijn

want jij bent mooi zoals je bent

(Bron onbekend)

kinderen


Burgerinitiatief Christoffel Appèl

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs en zorg van de Nieuwe Tijd.

Uw stem telt mee!

Christoffel is de beschermer
van het kind en de reiziger.


 >>Teken hier! <<


Heb je dit Landelijke Burgerinitiatief
gelezen en ondertekend?

Dankjewel...voor het verbinden, versterken en zichtbaar maken!

Help mee: Stuur deze oproep door aan
eventueel andere geïnteresseerden.

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen. Het is ook mogelijk om rondetafelgesprekken te houden op scholen, instellingen of op initiatief van ouders en grootouders.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,
is beschreven in deze 3 boeken. Lees hier meer over..


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God
neutraal en (h)eerlijk

Kinderen met een boodschap

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Engelenkaarten, het boek over Magnesium en meer..

Bestel in onze webwinkel: www.babyfuture.nl


© Ingrid Rouleaux | Aanmelden |  {unsubscribe}Afmelden{/unsubscribe} | {modify}Wijzig je aanmelding{/modify}